Blog

  • Wiebe de Haan

Belastingvrij schenken, hoe werkt het?

Belastingvrij schenken

Ook in 2018 is het mogelijk om belastingvrij te schenken, de volgende schenkingen zijn belastingvrij mogelijk:

· Jaarlijks € 5.363 aan uw kind, vrij te besteden

· Eenmalig € 25.731 aan uw kind tussen de 18 en 40 jaar, vrij te besteden

· Eenmalig € 53.602 aan uw kind tussen de 18 en 40 jaar, te besteden aan een dure studie

· Jaarlijks € 2.147 aan een derde, vrij te besteden

· Eenmalig € 100.800 aan uw kind of een derde, onder de hieronder genoemde voorwaarden (ook wel jubelton genoemd)


Ontvangt u een schenking van € 100.800? Dan kunt u gebruikmaken van de vrijstelling als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

· U, of uw partner, bent tussen de 18 en 40 jaar op het moment dat u de schenking krijgt. Ontvangt u de schenking op de dag van uw 40e verjaardag? Dan geldt de vrijstelling ook nog.

· U hebt niet eerder gebruikgemaakt van een van de verhoogde vrijstellingen voor een schenking die u van dezelfde schenker kreeg.

· U gebruikt het bedrag van de schenking om:

o een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden uw eigenwoningschuld af te lossen

o een restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen

o rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen

· U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.

· U hebt in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd dat er geen voorwaarden aan de schenking zitten, of dat de schenking vervalt als u het geld niet op tijd gebruikt voor uw eigen woning.

· U gebruikt de schenking voor 31 december 2020 voor uw eigen woning.

· U vraagt de vrijstelling aan in de aangifte schenkbelasting 2018.


Gebruikt u de schenking toch niet voor 31 december 2020? Dan moet u dat aan de belastingdienst melden. Dat doet u uiterlijk op 31 mei 2021.

De begiftigde kan maar één keer van de vrijstelling gebruik maken, maar dit geldt wel per schenker.


Om eventuele boetes bij aflossing eigen woning schuld te voorkomen of te beperken, mag de schenking ook gespreid over 3 komende jaren gedaan worden, mits in alle jaren aan de leeftijdseis wordt voldaan. In elk jaar dat een schenking wordt ontvangen, dient de verkrijger een beroep te doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling. De schenker mag het bedrag ook ineens overmaken, onder de opschortende voorwaarde van aflossing eigen woningschuld. De schenking komt immer fiscaal pas tot stand op het moment van aflossing. Een over drie jaren gespreide schenking heeft wel gevolgen voor de inkomstenbelasting. De schenker heeft een schuld in box III aan de verkrijger en de verkrijger een vordering in box III op de schenker van het niet-betaalde bedrag.


Indien de ontvanger niet (in alle jaren) aan de leeftijdseis voldoet maar wel zijn of haar partner, kan er ook van de vrijstelling gebruik gemaakt worden. De schenking blijft dan aan dezelfde persoon, alleen de leeftijd van de partner wordt “geleend”.


Fiscale partners worden voor de schenkingen als dezelfde schenker gezien. Er wordt voor het partnerbegrip aangesloten bij de wet erfbelasting.


Voor gescheiden ouders geldt een bijzonder samentelregeling: de gescheiden ouders vormen voor schenking aan hun kind samen één schenker.


Denkt u na over de mogelijkheden van een schenking, bijvoorbeeld om een kind te helpen bij de aankoop van een woning, of om te voorkomen dat er op een later moment veel erfbelasting over uw vermogen geheven wordt? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat uw mogelijkheden zijn.


15 views0 comments